โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ควนขนุน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,019
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 123 99 222 21.79
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 126 125 251 24.63
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 112 212 20.80
3 รวม ม.ต้น 18 349 336 685 67.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 45 80 125 12.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 37 71 108 10.60
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 38 63 101 9.91
6 รวม ม.ปลาย 12 120 214 334 32.78
รวมทั้งหมด 30 469 550 1,019 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0