โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขาชัยสน ปีการศึกษา 2563

จำนวน 803
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 68 160 19.93
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 108 196 24.41
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 72 91 163 20.30
3 รวม ม.ต้น 16 252 267 519 64.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 64 99 12.33
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 35 52 87 10.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 67 98 12.20
6 รวม ม.ปลาย 9 101 183 284 35.37
รวมทั้งหมด 25 353 450 803 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0