โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,046
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 183 192 375 18.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 148 220 368 17.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 163 190 353 17.25
3 รวม ม.ต้น 30 494 602 1,096 53.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 114 197 311 15.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 112 213 325 15.88
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 88 226 314 15.35
6 รวม ม.ปลาย 30 314 636 950 46.43
รวมทั้งหมด 60 808 1,238 2,046 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0