โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 736
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 66 57 123 16.71
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 69 45 114 15.49
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 53 60 113 15.35
3 รวม ม.ต้น 15 188 162 350 47.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 56 73 129 17.53
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 59 75 134 18.21
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 71 123 16.71
6 รวม ม.ปลาย 15 167 219 386 52.45
รวมทั้งหมด 30 355 381 736 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0