ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 นนทบุรี 1 46 โรงเรียน -
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
2 นนทบุรี 2 46 โรงเรียน -
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
3 นนทบุรี 3 46 โรงเรียน -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
4 พระนครศรีอยุธยา 1 45 โรงเรียน -
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
5 พระนครศรีอยุธยา 2 25 โรงเรียน -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
6 พระนครศรีอยุธยา 3 6 โรงเรียน -
โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
7 พระนครศรีอยุธยา 4 26 โรงเรียน -
โรงเรียนโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
8 พระนครศรีอยุธยา 5 17 โรงเรียน -
โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์)