ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

ข้อมูลสหวิทยาเขต

จำนวน 42
รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ฯ จังหวัด เขตตรวจราชการ จำนวนโรงเรียน สหวิทยาเขต
1 101701 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
2 101702 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 11
3 101703 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
4 101704 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
5 101705 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 9
6 101706 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
7 101707 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
8 101708 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 10
9 101709 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
10 101710 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 9
11 101711 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 5
12 101712 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 17
13 101713 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
14 101714 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 4
15 101715 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
16 101716 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 4
17 101717 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
18 101718 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 5
19 101719 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 5
20 101720 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 9
21 101721 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 10
22 101722 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 12
23 101723 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
24 101724 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
25 101725 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 11
26 101726 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
27 101727 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
28 101728 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 11
29 101729 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 13
30 101730 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
31 101731 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 5
32 101732 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 9
33 101733 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
34 101734 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
35 101735 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 7
36 101736 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
37 101737 สพม.แพร่ แพร่ 16 6
38 101738 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
39 101739 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 9
40 101740 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 6
41 101741 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8
42 101742 สพม.1  (กทม.1) กรุงเทพมหานคร 67 8