ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สัตตบงกช 5
2 ปทุมเบญจา 5
3 สวนเทพรัตน์ทีปไท้ 6
4 ปิยมิตร 5
5 พระพุทธบาทเมืองสระบุรี 4
6 ปัญจภาคี 4
7 เบญจมิตรสระบุรี 4
8 บูรพาสระบุรี 6