ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตนเรศวร 8นายราชันย์ ทิพเนตร
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
โรงเรียนสงวนหญิง
2 สหวิทยาเขตพุเตย 7นางสาวฐิติพร หงษ์โต
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
3 สหวิทยาเขตทวารวดี 9นายเตชทัต ชัยชีวานนท์
โรงเรียนอู่ทอง
นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
โรงเรียนบางลี่วิทยา
4 สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
5 สหวิทยาเขตพิมานปฐม 7นายไพศาล ศรีจันทร์โฉม
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
นายอาคม มากมีทรัพย์
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
6 สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี 7นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7 สหวิทยาเขตวัชรีรมยา 8ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
โรงเรียนราชินีบูรณะ
นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
โรงเรียนสามพรานวิทยา
8 สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย 7นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา