ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตพริบพรี 4
2 สหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ 8นายโกวิท กรีทวี
โรงเรียนคงคาราม
3 สหวิทยาเขตพระนครคีรี 5
4 สหวิทยาเขตมฤคทายวัน 4
5 สหวิทยาเขตสิงขร 6
6 สหวิทยาเขตเกาะหลัก 4
7 สหวิทยาเขตสาครบุรี 3
8 สหวิทยาเขตเมืองสมุทร 1
9 สหวิทยาเขตแม่กลอง 6