ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สุราษฎร์ธานี 1 13
2 สุราษฎร์ธานี 2 17
3 สุราษฎร์ธานี 3 11
4 ชุมพร 1 8
5 ชุมพร 2 11