ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 วิทยาธรรม 7
2 ปลันดา 8
3 ทับเที่ยง 6
4 ศรีตรัง 7
5 เบญจา-ปกาใส 4
6 มรกตอันดามัน 5
7 ขนาบน้ำ-ธารโบก 6