ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 พิงกัน 6
2 สิมิลัน 7
3 เทพกระษัตรี 7
4 รัตนรังสรรค์ 7