ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 หลักเมืองเลย 13ประเสริฐ อินทรมณีพันธ์
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
2 วังภูผา 13นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
3 ศรีสองรัก 5นายจิตติศักดิ์ นามวงษา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
นายพยุง โพธิ์ชัย
โรงเรียนภูเรือวิทยา
4 บัวบาน 12นายบุญมา ภูเงิน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
5 วังแสน-สุวรรณ 9นายสุขเกษม พาพินิจ
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
นายจำเนียร มัตกิต
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช