ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตอุดรพิทย์ 6
2 สหวิทยาเขตราชินูทิศ 7
3 สหวิทยาเขตรักษ์อุดร 7
4 สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ 6
5 สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาว 7
6 สหวิทยาเขตโนนศรีวัง 6
7 สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน 6
8 สหวิทยาเขตหนองหาน 7
9 สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก 7