ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ศรีโคตรนคร 6นายบรรจง ศรีประเสริฐ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นายวีระ ดีแนบเนียน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
2 พระธาตุมหาชัย 7นายประหยัด วังวร
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นายสุรชัย สุทธิอาจ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
3 พระธาตุพนม เรณูนคร 8นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
โรงเรียนธาตุพนม
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
4 พระธาตุประสิทธิ์ 5นายธงชัย คำชนะ
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
5 สายน้ำโขง 7นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
นายยอดชาย พ่อหลอน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
6 สงครามยามอูน 6นายเดชา แก้วเชื่อม
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
นายวชิระ ปะทะดี
โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
7 ภูลังกา 5นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
นายเอกชัย คะษาวงค์
โรงเรียนนาทมวิทยา
8 นาแก วังยาง 7นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
นายธนู เจริญรัตน์
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
9 แก้วกินรี 8นายเลียง ผางพันธ์
โรงเรียนมุกดาหาร
นายภักดี สมคะเนย์
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
10 สะพานอินโดจีน 7นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
นายธนิต ทองอาจ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
11 มุก นิคม 7นายอำนาจ บุญเติม
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
นายสุพจน์ พละพร
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
12 คำชะอี หนองสูง 8นายเนรมิต กฤตาคม
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายอดิศร คันธโรรส
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร