ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 รัตนวงษา 7
2 หลักเมือง 6นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
3 กันทรารมณ์ 7
4 กำแพง 7
5 ลุ่มน้ำมูล 7
6 ขุขันธ์ 7
7 ปรางค์กู่ 6
8 พระวิหาร 8
9 ยศสุนทร 8
10 วังชัยแก้ว 8
11 เลิงกุดชุมไทยเจริญ 9