ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ 8
2 สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น 8
3 สหวิทยาเขตดอยอ่างขาง 5
4 สหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู 6
5 สหวิทยาเขตดอยอินทนนท 5
6 สหวิทยาเขตดอยกองมู 4
7 สหวิทยาเขตดอยช้าง 4