ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เพชรวังโป่ง 5นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
2 เมืองชนแดน 4
3 หล่มสัก 7นายประทิน เหลืองทอง
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
4 หล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ 4นายเสรี เปรมปรีดิ์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
5 ไผ่สามพัน 8นายพัชริน ภู่ชัย
โรงเรียนหนองไผ่
นายสุพจน์ ประไพเพชร
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
6 ศรีวิเชียร 9นายศุภโชค เข่งแก้ว
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์