ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตชากังราว 8นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
2 สหวิทยาเขตพรานลานไทร 8
3 สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง 8
4 สหวิทยาเขตพิจิตร 7
5 สหวิทยาเขตแสนตอ 8
6 สหวิทยาเขตสามง่าม 8
7 สหวิทยาเขตตะพานหิน 7
8 สหวิทยาเขตบางมูลนาก 8