ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ขุนสรรค์ 7
2 ธรรมจักร 6
3 ละโว้ธานี 7
4 ป่าสักชลสิทธิ์ 8
5 เขาวงพระจันทร์ 5
6 พระนอนจักรสีห์ 5ดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
7 ถิ่นวีรชน 5นายสมศักย์ แย้มนุ่น
โรงเรียนบางระจันวิทยา
8 อินทประมูล 4
9 เจ้าพระยา 4