ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 7นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
2 ดัดดรุณี 7นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
โรงเรียนดัดดรุณี
3 พนมสารคาม 8นายศักดิ์เดช จุมณี
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
4 แก้วโกวิท 7นางรุจิรดา วรรณศิริ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวราวิหาร
5 เมืองปราการ 6นายวุฒิชัย วันทมาตย์
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
6 วิทยปราการ 6นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
โรงเรียนสมุทรปราการ
7 ป้อมปราการ 6ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
8 สุวรรณภูมิปราการ 7นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว