ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ราชบุรี 1 5นิวัตร วงศ์วิลัย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2 ราชบุรี 2 6นายมงคล ชื่นชม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
3 ราชบุรี 3 5
4 ราชบุรี 4 4
5 ราชบุรี 5 5
6 เมืองสิงห์ 7ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
7 แควน้อย 4
8 ท่ามะกา 5
9 ท่าม่วง 6
10 พลอยไพลิน 6