ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ใต้สุดแดนสยาม 5
2 เมืองงามชายแดน 2
3 เดชานุชิต 9
4 ศักดิ์เสนีย์ 5
5 สันกาลาคีรี 6
6 บางนรา 3