ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ชลบุรี 1 12นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
นายสำเริง หมอนวัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล
2 ชลบุรี 2 7นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
นายสมคิด กลับดี
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
3 ระยอง 1 11พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
โรงเรียนวัดป่าประดู่
นายนเรศ ถาวรกิจ
โรงเรียนระยองวิทยาคม
4 ระยอง 2 8สมนึก คฤคราช
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
นายภิรมย์ ลี้กุล
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
5 ชลบุรี 3 12นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
นายคงเดช โชติจำลอง
โรงเรียนสิงห์สมุทร