ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ปทุมเทวาภิบาล 4นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นายชนาวุธ ประทุมชาติ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
2 หนองคาย 5
3 เทสรังสี 6
4 ท่าบ่อ 6
5 พิสัยสรเดช 5
6 บึงกาฬ 5
7 เซกา 7
8 ศรีพรเจริญ 6
9 โซ่พิสัย-ปากคาด 7
10 เบญจพิทย์ 5