ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมืองกาฬสินธุ์ 7
2 เมืองฟ้าแดด 8
3 ท่าม่วงชัยขันธ์ 7
4 พลังผึ้ง 6
5 วงนารายณ์ 7
6 ห้วยเม็กหนองกุงศรี 7นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
7 ยางตลาดฆ้องชัย 7
8 สมเด็จ 6