ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมืองขอนแก่น 5
2 กัลยาณมิตร 6
3 แก่นนครราชพฤกษ์ 7
4 ปราสาทพญาไผ่ 8
5 อุดมคงคาคีรี 7
6 หนองสองห้อง-พล 7
7 แวงใหญ่ 7
8 พระธาตุขามแก่น 8
9 น้ำพอง-กระนวน 7
10 เวียงเรือคำ 8
11 ชุมแพม่านชมพู 10