ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เจริญราชเดช 5นายนิพนธ์ ยษดา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2 ตักสิลา 6นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี
โรงเรียนมิตรภาพ
3 บรบือ 6นายสมทรัพย์ ภูโสดา
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
4 พุทธมณฑลเทพปทุม 5ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว
โรงเรียนวาปีปทุม
5 สารคามใต้ 5นายเชาว์วัศ ปัดสำราญ
โรงเรียนนาภูพิทยาคม
6 สะดืออีสาน 8นายเทพโกศล มูลไธสง
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา