ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมืองพระยาภักดีชุมพล 4นายศราวุธ สิงหาราโท
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2 พญาแล 5นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3 แก้งคร้อ-คอนสวรรค์ 7นายวีรยุทธ์ ปรุงชัยภูมิ
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
4 บัวแดงภักดี 5นายชัยรัตน์ เจริญสุข
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
5 ภูตะเภา-ทุ่งกะมัง 6นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
โรงเรียนภูเขียว
6 เมืองสี่มุม 5นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
7 ดอกกระเจียว 5นายอมร ชัยวิเชียร
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา