ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมืองบุรีรัมย์ 9ว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2 ประโคนชัย 5นายกิตติศักดิ์ ไทวะกิรติ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
3 กระสัง 5นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
4 ละหานทราย 7นายธนภณ ธนะสีรังกูร
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
5 ลำปลายมาศ 7นายไพศาล สังกะเพศ
โรงเรียนลำปลายมาศ
6 พุทไธสง 5นายประชัย พรสง่ากุล
โรงเรียนพุทไธสง
7 สตึก 6นายโกศล เสนาปักธงไชย
โรงเรียนสตึก
8 นางรอง 7นายสุรธี เครือบคนโท
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
9 หนองกี่ 6นายชาตรี อัครสุขบุตร
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม