ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สุรวิทยาคร 9
2 สิรินธร 10
3 จอมสุรินทร์ 9
4 ศรีสำโรง 12
5 ท่าตูม-ชุมพลบุรี 11
6 ศรีนครเตา 12
7 ปราสาทเชิงพนม 12
8 ศรีนครอัจจะ 10