ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง 5สนั่น วงษ์ดี
โรงเรียนผดุงปัญญา
2 สหวิทยาลุ่มน้ำปิง 6นางรัชนี แนววิเศษ
โรงเรียนตากพิทยาคม
3 สหวิทยาเขตเจ้าราม 9นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
4 สหวิทยาเขตพระแม่ย่า 9นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
โรงเรียนอุดมดรุณี
5 สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ 9นายถาวร ปรากฎวงษ์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
6 สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 9นายขวัญชัย นันต๊ะ
โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม