ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ศรีโคตรนคร 6นายบรรจง ศรีประเสริฐ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นายวีระ ดีแนบเนียน
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
2 พระธาตุมหาชัย 7นายประหยัด วังวร
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
นายสุรชัย สุทธิอาจ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
3 พระธาตุพนม เรณูนคร 8นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
โรงเรียนธาตุพนม
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
4 พระธาตุประสิทธิ์ 5นายธงชัย คำชนะ
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์
5 สายน้ำโขง 7นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
นายยอดชาย พ่อหลอน
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา
6 สงครามยามอูน 6นายเดชา แก้วเชื่อม
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์
นายวชิระ ปะทะดี
โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
7 ภูลังกา 5นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
นายเอกชัย คะษาวงค์
โรงเรียนนาทมวิทยา
8 นาแก วังยาง 7นายอภิเชษฐ์ สุนทรส
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
นายธนู เจริญรัตน์
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา