ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 3,161
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 772818 123
2 ท่าช้างวิทยาคม 876 21
3 ท่าหลวงวิทยานุกูล 636 15
4 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 2854 37
5 นนทบุรีพิทยาคม 11410 25
6 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 752928 132
7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 2394 36
8 บางซ้ายวิทยา 11217 30
9 บางบัวทอง 443134 109
10 บางบาล 1026 18
11 บางปะหัน 30129 51
12 บางปะอิน 2163 30
13 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 651816 99
14 บางไทรวิทยา 1378 28
15 บ้านแพรกประชาสรรค์ 824 14
16 ปากกรานพิทยา 633 12
17 ปากเกร็ด 973426 157
18 ผักไห่(สุทธาประมุข) 19214 35
19 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 332213 68
20 มหาราช(ประชานิมิต) 823 13
21 รัตนาธิเบศร์ 4814171 80
22 ราชวินิต นนทบุรี 44146 64
23 ราษฏร์นิยม 8106 24
24 ลาดงาประชาบำรุง 521 8
25 ลาดชะโดสามัคคี 515 11
26 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 2567 38
27 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 2339 35
28 วัดเขมาภิรตาราม 963221 149
29 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 814 13
30 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 15138 36
31 ศรีบุณยานนท์ 592417 100
32 สตรีนนทบุรี 882519 132
33 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 884033 161
34 สาคลีวิทยา 616 13
35 หนองน้ำส้มวิทยาคม 1012 13
36 อยุธยานุสรณ์ 671624 107
37 อยุธยาวิทยาลัย 1074558 210
38 อุดมศีลวิทยา 656 17
39 อุทัย 231015 48
40 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 34127 53
41 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 813942 162
42 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 725138 161
43 เบญจมราชานุสรณ์ 643391 107
44 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 711827 116
45 โพธินิมิตวิทยาคม 31158 54
46 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 392017 76
47 ไทรน้อย 471925 91