ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,704
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 ขุนรามวิทยา 832 13
2 คุรุประชาสรรค์ 2312341 70
3 ค่ายบางระจันวิทยาคม 748 19
4 ชยานุกิจพิทยาคม 716 14
5 ชัยนาทพิทยาคม 7230431 146
6 ชัยบาดาลพิทยาคม 24108 42
7 ชัยบาดาลวิทยา 592238 119
8 ดงตาลวิทยา 3513 21
9 ทองเอนวิทยา 434 11
10 ท่าช้างวิทยาคาร 1915 25
11 ท่าวุ้งวิทยาคาร 13712 32
12 ท่าหลวงวิทยาคม 1479 30
13 บางระจันวิทยา 251217 54
14 บางเสด็จวิทยาคม 1327 22
15 บุญนาคพิทยาคม 159 15
16 บ้านข่อยวิทยา 814 13
17 บ้านชีวิทยา 865 19
18 บ้านหมี่วิทยา 392716 82
19 บ้านเบิกวิทยาคม 1210 13
20 บ้านแป้งวิทยา 94 13
21 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 18108 36
22 ปิยะบุตร์ 21013 25
23 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 634 13
24 พระนารายณ์ 403357 130
25 พัฒนานิคม 301328 71
26 พิบูลวิทยาลัย 325373 158
27 ยางรากวิทยา 112 13
28 ราชสถิตย์วิทยา 1412 17
29 ริ้วหว้าวิทยาคม 84 12
30 ลำสนธิวิทยา 2375 35
31 วัดสิงห์ 18715 40
32 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 52418 47
33 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 117 9
34 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 291724 70
35 ศรีวินิตวิทยาคม 11 11
36 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 853 16
37 ศรีสโมสรวิทยา 827 17
38 สตรีอ่างทอง 495063 162
39 สรรพยาวิทยา 1586 29
40 สระโบสถ์วิทยาคาร 1946 29
41 สาครพิทยาคม 9211 22
42 สามโก้วิทยาคม 12612 30
43 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 1063 19
44 สิงห์บุรี 464258 146
45 หนองม่วงวิทยา 2899 46
46 หันคาพิทยาคม 461326 85
47 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 944 17
48 หัวไผ่วิทยาคม 526 13
49 ห้วยกรดวิทยา 1046 20
50 อินทร์บุรี 351718 70
51 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 161211 39
52 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 784233 153
53 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1832 23
54 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 4113 18
55 แสวงหาวิทยาคม 5814 27
56 โคกกะเทียมวิทยาลัย 69171 33
57 โคกตูมวิทยา 9211 22
58 โคกสลุงวิทยา 1564 25
59 โคกสำโรงวิทยา 351822 75
60 โคกเจริญวิทยา 154 19
61 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 17918 44
62 โพธิ์ทองพิทยาคม 826 16
63 โยธินบูรณะอ่างทอง 91 10
64 ไผ่วงวิทยา 712 10