ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,644
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาบังพิทยาคม 1261 19
2 คณะราษฎรบำรุง 2 463 13
3 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 296524 118
4 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 1021 13
5 ตันหยงมัส 7185 30
6 ตากใบ 41113 28
7 ทุ่งยางแดงพิทยาคม 1562 23
8 ท่าข้ามวิทยาคาร 4173 24
9 ธัญธารวิทยา 292 13
10 ธารโตวัฑฒนวิทย์ 8102 20
11 นราธิวาส 206826 114
12 นราสิกขาลัย 75010 67
13 นิคมพัฒนวิทย์ 45 9
14 บันนังสตาวิทยา 1281 21
15 บาเจาะ 982 19
16 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 582 15
17 ปทุมคงคาอนุสรณ์ 373 13
18 ประตูโพธิ์วิทยา 781 16
19 มัธยมสุไหงปาดี 9814 31
20 ยะหาศิรยานุกูล 1425 21
21 ยาบีบรรณวิทย์ 841 13
22 ราชมุนีรังสฤษฏ์ 157 13
23 รามันห์ศิริวิทย์ 751 13
24 รือเสาะชนูปถัมภ์ 16182 36
25 ร่มเกล้า 30183 51
26 วังกะพ้อพิทยาคม 481 13
27 วุฒิชัยวิทยา 651 12
28 ศรีวารินทร์ 1275 24
29 ศิริราษฏร์สามัคคี 8113 22
30 สตรียะลา 114016 67
31 สวนพระยาวิทยา 27173 47
32 สะนอพิทยาคม 6132 21
33 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 18135 36
34 สุคิรินวิทยา 1786 31
35 สุวรรณไพบูลย์ 2119 22
36 สุไหงโกลก 274712 86
37 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ บางปอประชารักษ์ 2152 19
38 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 24161 41
39 เดชะปัตตนยานุกูล 317015 116
40 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2365151 104
41 เบตง 183715 70
42 เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 1273 22
43 เวียงสุวรรณวิทยาคม 22225 49
44 แม่ลานวิทยา 483 15
45 โพธิ์คีรีราชศึกษา 24128 44
46 ไม้แก่นกิตติวิทย์ 964 19