ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,120
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กุงแก้ววิทยาคาร 1213 16
2 กุดดินจี่พิทยาคม 91018 37
3 กุดดู่พิทยาคม 17410 31
4 กุดสะเทียนวิทยาคาร 976 22
5 คอนสาวิทยา 643 13
6 คำแสนวิทยาสรรค์ 421562 119
7 ดงมะไฟวิทยาคม 512 8
8 ท่าลี่วิทยา 131015 38
9 ธาตุพิทยาคม 1111 13
10 นากอกวิทยาคาร 823 13
11 นาด้วงวิทยา 10819 37
12 นาวังศึกษาวิช 271725 69
13 นาอ้อวิทยา 213 15
14 นาแกวิทยา 1035 18
15 นาแห้ววิทยา 9210 21
16 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 417 12
17 บ้านขามพิทยาคม 4816 28
18 ปากชมวิทยา 1637 26
19 ผาน้อยวิทยาคม 128 11
20 ผาสามยอดวิทยาคม 1019 20
21 ผาอินทร์แปลงวิทยา 13212 27
22 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 1587 30
23 พระแก้วอาสาวิทยา 336 12
24 ภูกระดึงวิทยาคม 18225 45
25 ภูซางใหญ่วิทยาคม 122 14
26 ภูหลวงวิทยา 8820 36
27 ภูเรือวิทยา 261319 58
28 ยางหล่อวิทยาคาร 2024 26
29 วังทรายขาววิทยา 436 13
30 วังโพนงามวิทยา 927 18
31 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 231724 64
32 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 651836 119
33 ศรีสงครามวิทยา 422369 134
34 ศรีสองรักษ์วิทยา 1611191 47
35 สันติวิทยาสรรพ์ 35109 54
36 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 51321 75
37 หนองบัวพิทยาคาร 7932681 180
38 หนองสวรรค์วิทยาคาร 41013 27
39 หนองหินวิทยาคม 10831 49
40 หนองเรือพิทยาคม 922 13
41 เขาหลวงวิทยา 312 15
42 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 6314 23
43 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 823 13
44 เชียงกลมวิทยา 33105 48
45 เชียงคาน 251833 76
46 เซไลวิทยาคม 824 14
47 เลยพิทยาคม 4018911 150
48 เลยสว่างวิทยาคม 544 13
49 เลยอนุกูลวิทยา 11735 53
50 เอราวัณวิทยาคม 4113 18
51 โนนสังวิทยาคาร 17633 56
52 โนนเมืองวิทยาคาร 786 21