ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,395
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กาวิละวิทยาลัย 122324 59
2 ขุนยวมวิทยา 271613 56
3 จอมทอง 323327 92
4 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 141191 35
5 ดอยเต่าวิทยาคม 2411131 49
6 นวมินทราชูทิศ พายัพ 201755 92
7 บ้านกาดวิทยาคม 101215 37
8 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1621 19
9 ปายวิทยาคาร 3797 53
10 ฝางชนูปถัมภ์ 342521 80
11 พร้าววิทยาคม 1927241 71
12 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 141 15
13 ยุพราชวิทยาลัย 426885 195
14 วัฒโนทัยพายัพ 425455 151
15 สบเมยวิทยาคม 2176 34
16 สองแคววิทยาคม 14107 31
17 สะเมิงพิทยาคม 1089 27
18 สันกำแพง 4338411 123
19 สันติสุข 986 23
20 สันทรายวิทยาคม 152136 72
21 สันป่าตองวิทยาคม 193267 118
22 สันป่ายางวิทยาคม 933 15
23 สารภีพิทยาคม 211614 51
24 หอพระ 31622 41
25 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 161040 66
26 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 461819 83
27 อมก๋อยวิทยาคม 47103 60
28 อรุโณทัยวิทยาคม 3991 49
29 ฮอดพิทยาคม 211212 45
30 เฉลิมรัชวิทยาคม 1242 18
31 เชียงดาววิทยาคม 212016 57
32 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 7138 28
33 เวียงแหงวิทยาคม 18117 36
34 แม่ตื่นวิทยาคม 243 27
35 แม่ริมวิทยาคม 271913 59
36 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 20168 44
37 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 422125 88
38 แม่หอพระวิทยาคม 76 13
39 แม่ออนวิทยาลัย 913 22
40 แม่แจ่ม 361815 69
41 แม่แตง 1217131 43
42 ไชยปราการ 212171 32