ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 1,724
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กิ่วลมวิทยา 355 13
2 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 3664602 162
3 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 6132 21
4 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1 1
5 ทุ่งอุดมวิทยา 373 13
6 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 71331 51
7 น้ำดิบวิทยาคม 5612 23
8 บุญวาทย์วิทยาลัย 2898771 204
9 บ้านแป้นพิทยาคม 35101 19
10 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 345 12
11 ประชารัฐธรรมคุณ 61326 45
12 ประชาราชวิทยา 1 1
13 ป่าซาง 11141 26
14 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 413 17
15 ลำปางกัลยาณี 8380 163
16 วชิรป่าซาง 1816 25
17 วังเหนือวิทยา 123515 62
18 สบจางวิทยา 643 13
19 สบปราบพิทยาคม 81821 47
20 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 3250733 158
21 ห้างฉัตรวิทยา 35181 27
22 อุโมงค์วิทยาคม 377 17
23 เกาะคาวิทยาคม 311 5
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3211 7
25 เถินวิทยา 252513 63
26 เมืองปานพัฒนวิทย์ 742 13
27 เมืองปานวิทยา 3144 21
28 เมืองมายวิทยา 436 13
29 เวียงตาลพิทยาคม 156 12
30 เวียงมอกวิทยา 1156 22
31 เวียงเจดีย์วิทยา 372718 82
32 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 8614 28
33 เสริมงามวิทยาคม 61136 53
34 แจ้ห่มวิทยา 1027231 61
35 แม่ตืนวิทยา 2721 30
36 แม่ทะประชาสามัคคี 59 14
37 แม่ทะพัฒนศึกษา 510 15
38 แม่ทะวิทยา 157 13
39 แม่ทาวิทยาคม 5814 27
40 แม่พริกวิทยา 79 16
41 แม่สันวิทยา 3211 16
42 แม่เมาะวิทยา 17248 49
43 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 75 12
44 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 2612 20
45 ไหล่หินวิทยา 46 10