ข้อมูลบุคลากร ย้อนกลับ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

จำนวน 2,354
# โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนบุคลากร
1 กำแพงดินพิทยาคม 9210 21
2 กำแพงเพชรพิทยาคม 323856 126
3 ขาณุวิทยา 318411 81
4 คณฑีพิทยาคม 9128 29
5 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 1716361 70
6 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 41081 23
7 คลองลานวิทยา 202428 72
8 ดงเจริญพิทยาคม 724 13
9 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 556 16
10 ตะพานหิน 412048 109
11 ทุ่งทรายวิทยา 131426 53
12 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1812101 41
13 ทุ่งโพธิ์พิทยา 219 12
14 ท่าเสาพิทยาคม 4311 9
15 นครไตรตรึงษ์ 141313 40
16 นาบ่อคำวิทยาคม 61313 32
17 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 321652 100
18 บ่อแก้ววิทยา 2412 18
19 ปางมะค่าวิทยาคม 8511 24
20 ปางศิลาทองศึกษา 271117 55
21 พรานกระต่ายพิทยาคม 341537 86
22 พิจิตรพิทยาคม 3515851 136
23 พิบูลธรรมเวทวิทยา 516 12
24 พิไกรวิทยา 51210 27
25 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1272 21
26 ระหานวิทยา 201713 50
27 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1145 20
28 ลานกระบือวิทยา 162511 52
29 วชิรบารมีพิทยาคม 1255 22
30 วชิรปราการวิทยาคม 297421 79
31 วังกรดพิทยา 119 11
32 วังงิ้ววิทยาคม 553 13
33 วังตะกูราษฏร์อุทิศ 246 12
34 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 155 20
35 วังทรายพูนวิทยา 447 15
36 วังสำโรงวังหว้า 1213 16
37 วังแขมวิทยาคม 12316 31
38 วังโมกข์พิทยาคม 148 22
39 วังไทรวิทยาคม 739 19
40 วัชรวิทยา 241950 93
41 วันทีสถิตย์พิทยาคม 54 9
42 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 319 13
43 สระหลวงพิทยาคม 14948 71
44 สลกบาตรวิทยา 14722 43
45 สักงามวิทยา 1268 26
46 สากเหล็กวิทยา 251014 49
47 สามง่ามชนูปถัมภ์ 1389 30
48 หนองกองพิทยาคม 2711 20
49 หนองโสนพิทยาคม 2377 37
50 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 712 19
51 ห้วยยาวพิทยาคม 723 12
52 เขาทรายทับคล้อพิทยา 91222 43
53 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 41316 33
54 เนินปอรังนกชนูทิศ 1125 18
55 เมธีพิทยา 553 13
56 เรืองวิทย์พิทยาคม 22115 38
57 แหลมรังวิทยาคม 913 13
58 โกสัมพีวิทยา 10510 25
59 โค้งไผ่วิทยา 13419 36
60 โพธิธรรมสุวัฒน์ 16930 55
61 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 553 13
62 ไทรงามพิทยาคม 71215 34