ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.12

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมืองพัทลุง 6มาลี. แก้วละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
2 ควนขนุน 10ภิรัญญา อินถิติ
โรงเรียนควนขนุน
นายพชร มั่นคง
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
3 ตะโหมด 6พรเพ็ญ แปวประเสริฐ
โรงเรียนตะโหมด
นายเอนก พรมชาติ
โรงเรียนเขาชัยสน
4 ปากพะยูน 5นายปรีชา มากมณี
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
สมนึก เวชสิทธิ์
โรงเรียนควนพระสาครินทร์