ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.14

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 รัตนรังสรรค์ 7