ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.16

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 อันดามัน 12