ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 บัวบาน 12นายบุญมา ภูเงิน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
2 วังแสน-สุวรรณ 9นายสุขเกษม พาพินิจ
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
นายจำเนียร มัตกิต
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช