ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 แก้วกินรี 8นายเลียง ผางพันธ์
โรงเรียนมุกดาหาร
นายภักดี สมคะเนย์
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
2 สะพานอินโดจีน 7นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
นายธนิต ทองอาจ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
3 มุก นิคม 7นายอำนาจ บุญเติม
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
นายสุพจน์ พละพร
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
4 คำชะอี หนองสูง 8นายเนรมิต กฤตาคม
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
นายอดิศร คันธโรรส
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร