ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.แพร่

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 วรนคร 7นายประกวด พายัพสถาน
โรงเรียนปัว
2 ศิลาทอง 7นางนภาพร แสงนิล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
นางพัชราภา ผาแสง
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
3 เวียงภูเพียง 8นายไตรพฤก ผางาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นางรัชนีวรรณ บุญทวี
โรงเรียนแม่จริม
4 เวียงป้อ 8นายสมเพชร งามธุระ
โรงเรียนสา
ว่าที่ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
โรงเรียนนาน้อย