โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน : โพนทองวิทยายน


Latitude
Longitude

SESA 2.0 : Secondary Education Service Area.
สำนักบริหารการมัธยมศึกษา สพฐ.
เลขที่ 319 อาคาร สพฐ.2 ชั้น 7 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์: 0 2288 5937-39

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0