โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียน : หนองตูมวิทยา สพม.38

ประเภท : โรงเรียนดีศรีตำบล

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย : นางสาวราตรี  ทองอ่อน จำนวนผู้เข้าชม 46 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนดีประจำตำบล
ประเภท โรงเรียนดีศรีตำบล
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา นโยบายพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ถือเป็นการดำเนินงานที่สามารถสะท้อนหลักการของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างเป็นรูปธรรม  กล่าวคือ  เน้นการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา  ด้านโอกาสของนักเรียนในเขตชนบทในการได้เข้าเรียนโรงเรียนคุณภาพ  และด้านการมี   ส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 1)   เพื่อพัฒนาโรงเรียนหนองตูมวิทยาให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาสุขภาพอนามัย  การเรียนรู้อาชีพ  และกิจกรรมบริการชุมชนอย่างมีคุณภาพ
          2)   เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน
          3)   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ
 
เป้าหมาย ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนหนองตูมวิทยา มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลดังนี้
    1)  เป็น “โรงเรียนคุณภาพ”  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ                            ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                 - นักเรียนมีความเป็นเลิศ เช่น ด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และการงานอาชีพเทคโนโลยี
         2) เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย 
         3) เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้                ระหว่างเรียน 
           4) เป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ
 
ระยะเวลา 15 พ.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา
ตัวชี้วัด            เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จที่ต้องการ  จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้
          6.1 โรงเรียนคุณภาพ
                   ด้านนักเรียน
  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
  2)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน
  3)  พื้นฐานทางอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน
                                          4)  ความเป็นเลิศ ด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี
                    ด้านครูและบุคลากร
  1)  ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  2)  ครูมีคุณภาพ และเพียงพอด้านโรงเรียน
                                1)  สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน     และโรงเรียนอื่น ๆ
    2)  เป็นโรงเรียน 3 D (Democracy /  Decency /  Drugs Free)

                     6.2 ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
                                       1) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ
 2)  ชุมชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1