โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.29

ประเภท : โรงเรียนในฝัน (Lab School)

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 11 ต.ค. 2561 โดย : จารุนันท์ ปิติธรรมภณ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภท โรงเรียนในฝัน (Lab School)
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา โรงเรียนได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 กันยายน 2538
        วันที่ 14 สิงหาคม 2540 รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
        วันที่ 12 ตุลาคม 2543 รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในสถานภาพผู้รักษามาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปัจจุบัน ทำการสำรวจพืชพรรณไม้ได้ 665 ชนิด เก็บตัวอย่างโดยวิธีอัดแห้งได้ 375 ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ 1.ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
2.ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์
3.พัฒนาระบบข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน สืบค้น และ
   ใช้งานร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชของโรงเรียนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ 
             1. นักเรียนและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รู้จักพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและร่วมมือกันดูแลรักษา
             2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ทุกคนมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ในโรงเรียน และท้องถิ่นให้เป็นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่ต้องอนุรักษ์ไว้
3. นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดชื่อรหัสพรรณไม้และจัดทำป้ายชั่วคราวได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ที่สามารถใช้เป็นสื่อบูรณาการการเรียนการสอนแบบองค์รวม
3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีทุกคนได้ดำเนินกิจกรรมตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและมีการกำหนดชื่อรหัสพรรณไม้และจัดทำป้ายชั่วคราวได้อย่างถูกต้องและมีทะเบียนพรรณไม้เป็นของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้จิตสำนึกที่เป็นสาธารณะ และมีความตระหนักรักพืชพรรณไม้อันเป็นที่มาของความสมดุลในธรรมชาติอย่างยั่งยื
ระยะเวลา 11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ตัวชี้วัด
1.คณะครูทุกคนถ่ายทอดควมรู้สู่การปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียนได้ถูกต้อง

2. มีการบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. มีนักเรียนแกนนำ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นผู้ช่วยดำเนินกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนแต่ละคนมีต้นไม้ประจำตัวของตนเองที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักรักษ์ในพืชพรรณไม้และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
4. โรงเรียนมีความก้าวหน้าในการจัดทะเบียนพรรณไม้ในเบื้องต้น
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
องค์ประกอบที่ 1 การสำรวจและจัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้
    โรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมองค์ประกอบที่ 1 และได้คัดเลือกศึกษาสมุนไพรชุมเห็ดเทศ  ด้วยกระบวนทัศน์ของแนวคิดที่ว่า  “คิดการ คิดงานใด คิดให้ใหญ่ คิดให้กว้าง คิดให้ไกล ทำการทำงานใด ทำให้เล็ก ทำให้ลึก ทำให้ละเอียด”  ตามลำดับการเรียนรู้สู่จิตสำนึก  ดังนี้
  
     1. วางแผนจัดประชุมครู เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
         1.1 จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแก่นักเรียนใหม่ได้แก่ ม.1 จำนวน 5 ห้องและ ม.4 จำนวน 5 ห้อง โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ความรู้ ความเป็นมางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในหัวเรื่องการศึกษาพืชเป็นเวลา 2 วัน  
     2. เปิดสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์  ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ม.1    ม.1 กับม.5  
     3. ทำป้ายข้อมูลพรรณไม้ ดังนี้
          1. ซ่อมแซมป้ายชื่อเก่าที่ชำรุด
          2. ทำป้ายเสริมเพิ่มเติมชื่อต้นไม้ที่ปลูกใหม่

        เหตุ  1. เพื่อให้มีป้ายประจำต้นไม้พืชทั่วไปให้นักเรียนได้ศึกษา
            2. เพื่อไม่ให้นักเรียนทำร้ายทำลายต้นไม้เพราะความไม่รู้จัก และให้นำมาใช้ประโยชน์จึงจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์พืชในโรงเรียนให้รู้จักทั้งครูและนักเรียน

        วิธีการ   ได้ดำเนินการดังนี้
             1. ชี้แจงให้นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ได้ทราบว่าโรงเรียนมีโครงการศึกษาพืช 1 ชนิด โดยจะต้องศึกษาอย่างละเอียดคือชุมเห็ดเทศ และต้องศึกษาควบคู่กับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน
             2. ให้นักเรียนทุกคนสำรวจต้นไม้ในโรงเรียนและบันทึกแหล่งที่พบ
             3. ให้นักเรียนทุกคนสำรวจต้นไม้ในชุมชน บันทึกแหล่งที่พบและทำป้ายชื่อติด

        ผลการศึกษา  
             1. นักเรียนได้สำรวจพบว่าในโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่และ ได้ทำป้ายพรรณไม้แบบชั่วคราวไปติดและทำป้ายสมบูรณ์ดังนี้        
             2. นักเรียนมีความสุขในการได้ออกสำรวจและรู้จักพืช  สนใจใคร่รู้  ลักษณะธรรมชาติของชีวิต เมื่อทำงานกับเพื่อนแล้วรู้สึกสนุกและไม่เบื่อ

 

 
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1