โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ท.ศ.ล.สืบสานศรัทธา เทริดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โรงเรียน : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม.8

ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ

ผลการประเมิน : 0.00

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย : Siwaporn Klayjek จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


ชื่อโครงการ/กิจกรรม ท.ศ.ล.สืบสานศรัทธา เทริดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประเภท โรงเรียนวิถีพุทธ
ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นมา การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น  จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและปฏิบัติอย่างเหมะสม โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจำเป็นที่ต้องแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การที่นักเรียนจะตระหนักและเห็นความสำคัญ ของวันสำคัญได้ดีและชัดเจน นอกจากจัดกิจกรรม โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้แล้ว ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ  และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
          งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนจึงจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่าจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน สู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
 
วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          2. นักเรียนได้เรียนรู้เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
          3. นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี
  4. นักเรียนปรับสภาพของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
          7. นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
               1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ทั้งได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
            2. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
         เชิงคุณภาพ
             1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
             2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
             3. นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 
ระยะเวลา 16 พ.ค. 3104 - 30 ก.ย. 3104
สถานที่ดำเนินการ เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ตัวชี้วัด 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
2. นักเรียนร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในฐานะชาวพุทธที่ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
          2.  นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมในฐานะชาวพุทธที่ดี
 3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น และสังคม
 
สรุปคะแนนประเมิน 0.00
ไฟล์ประกอบ
ขั้นเตรียมการ
ขั้นดำเนินการ
ขั้นตรวจสอบประเมินผล
ขั้นสรุปและรายงาน
งบประมาณ
การบรรลุตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
รูปภาพประกอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA1.1